UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa

W dniu 6 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił, a w dniu 28 grudnia 2018 r. Prezydent podpisał nowelizację

wspomnianej wyżej ustawy.  Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po ich

ogłoszeniu (Dz.U. 2018, poz. 2540).

 

Najważniejsze zmiany to:

 

 

  • Skrócenie do 30 dni - licząc od dnia otrzymania przez organ (wymieniony w ustawie) wniosku od właściciela -  terminu otrzymania zaświadczenia o uwłaszczeniu; nowy termin dotyczy tylko tych wniosków, w treści których uzasadniono konieczność uzyskania zaświadczenia potrzebą  dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. W pozostałych przypadkach  dotychczasowe terminy zostały utrzymane (12 miesięcy z urzędu, 4 miesiące na wniosek).

  • Wprowadzenie dla nabywcy (nowego właściciela) obowiązku wystąpienia do organu (w terminie 30 dni od nabycia) z wnioskiem o określenie wysokości opłaty i okresu jej wnoszenia. Przed zmianą nabywca mógł, lecz nie musiał wniosku takiego składać, czerpiąc informacje od poprzedniego właściciela.

  • Umożliwienie właścicielowi gruntu będącemu przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej złożenie organowi oświadczenia  (w terminie 3 miesięcy od przekształcenia)  o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:  99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%, 50 lat – jeżeli stawka ta wynosi 2%,   33 lata – jeżeli stawka ta wynosi 3%, albo przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa jest wyższa niż 3%.